Algemene Voorwaarden Visser van de Wateringen Advocaten

 

 

 1. Visser Van de Wateringen Advocaten is een maatschap (KvK: 77193024) bestaande uit natuurlijke personen (mevrouw mr. B.T.A. Visser, advocaat en mevrouw mr. K. van de Wateringen, advocaat) die tot doel heeft om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geaccepteerde en uitgevoerde opdrachten verstrekt aan Visser Van de Wateringen Advocaten.
 3. Alle aan Visser Van de Wateringen Advocaten verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De leden van de maatschap, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Visser Van de Wateringen Advocaten te zijn gegeven en niet aan een aan Visser Van de Wateringen Advocaten verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan Visser Van de Wateringen Advocaten verbonden persoon. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407, lid 1 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 4. Aanvaarding door of namens Visser Van de Wateringen Advocaten van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die algemene voorwaarden.
 5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Visser Van de Wateringen Advocaten voor al degenen die voor of namens Visser Van de Wateringen Advocaten werkzaam zijn of voor wier handelen of nalaten Visser Van de Wateringen Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.
 6. Het staat Visser Van de Wateringen Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door medewerkers van Visser Van de Wateringen Advocaten te laten uitvoeren en in voorkomend geval met inschakeling van derde(n).
 7. Visser van de Wateringen Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Visser Van de Wateringen Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
 9. Visser Van de Wateringen Advocaten voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven verzekeringsplicht. Visser Van de Wateringen Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Allianz afgesloten.
 10. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door Visser Van de Wateringen Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 15.000 of indien vorenbedoeld in rekening gebracht bedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, alle bedragen exclusief omzetbelasting.
 11. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor aansprakelijkheid voor fouten door het niet deugdelijk functioneren van door Visser Van de Wateringen Advocaten bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 12. Visser Van de Wateringen Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Visser Van de Wateringen Advocaten voor een tekortkoming van een derde is bovendien beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 13. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één (1) jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met de omstandigheid dat Visser Van de Wateringen Advocaten hiervoor aansprakelijk is.
 14. Visser Van de Wateringen Advocaten declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken zonder recht op opschorting of verrekening. Visser Van de Wateringen Advocaten mag 6% kantoorkosten in rekening brengen. Visser Van de Wateringen Advocaten is steeds bevoegd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Visser Van de Wateringen Advocaten bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 15. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
 16. Visser Van de Wateringen Advocaten heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte en te brengen kosten tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook zonder voorafgaande mededeling.
 17. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Visser Van de Wateringen Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald.
 18. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten.
 19. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Visser Van de Wateringen Advocaten het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen.
 20. Opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand (“RvR”) aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Indien rechtsbijstand wordt verleend op basis van een toevoeging is de door de RvR opgelegde eigen bijdrage verschuldigd. Verschotkosten, waaronder alle kosten aan derden, vallen niet onder het bereik van deze gefinancierde rechtsbijstand en worden aan de opdrachtgever doorbelast. Visser Van de Wateringen Advocaten en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in afwijking hiervan de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval zijn de normale financiële voorwaarden van toepassing. Mocht de RvR de toevoeging weigeren of achteraf intrekken, dan is opdrachtgever over de door Visser van de Wateringen Advocaten gewerkte uren het volledige honorarium verschuldigd op basis van een uurtarief van € 215, – (te vermeerderen met 21% BTW en 6% kantoorkosten), voorgaande behoudens eventueel afwijkende prijsafspraken tussen Visser Van de Wateringen Advocaten en opdrachtgever. Over de door de RvR vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging dient de opdrachtgever zelf bezwaar bij de RvR in te dienen. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Visser Van de Wateringen Advocaten namens hem of haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 21. Zodra vijf (5) jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Visser Van de Wateringen Advocaten in behandeling is geweest, heeft Visser Van de Wateringen Advocaten het recht om de desbetreffende dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen.
 22. Visser Van de Wateringen Advocaten is als gevolg van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 23. Voor de werkzaamheden van Visser Van de Wateringen Advocaten is de klachtenregeling van Visser Van de Wateringen Advocaten van toepassing. Zie hiervoor de klachtenregeling op de website www.visservandewateringen.nl. Op verzoek wordt een kopie van de klachtenregeling toegezonden.
 24. Visser Van de Wateringen Advocaten is lid van de Orde van Advocaten Noord-Holland. Visser Van de Wateringen Advocaten is gehouden aan de gedragsregels en zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Op eerste verzoek wordt hierover nadere informatie verstrekt.
 25. Op de rechtsverhouding tussen Visser Van de Wateringen Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 26. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Visser Van de Wateringen Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen.
 27. De informatie verzonden in de dossiers is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

 

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de receptie van het kantoor van Visser Van de Wateringen Advocaten, worden op aanvraag kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op www.visservandewateringen.nl

 

Gepubliceerd op 28 mei 2024