Privacyverklaring Visser Van de Wateringen Advocaten

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met Visser Van de Wateringen Advocaten kantoorhoudende te (1681 PA) Zwaagdijk-Oost aan de Graanmarkt 5B.

 

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Visser Van de Wateringen Advocaten. Visser Van de Wateringen Advocaten is een advocatenkantoor. Onze belangrijkste activiteit is het uitoefenen van een juridische adviespraktijk in het algemeen en een advocatenpraktijk in het bijzonder.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, maar ook door andere partijen die door ons zijn ingeschakeld, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 met haar opvolger, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

 

Wat is het doel van de verwerking?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– om onze juridische diensten te verstrekken
– om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen
– voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
– om contact met u te kunnen opnemen en te onderhouden

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Visser Van de Wateringen Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

• NAW-gegevens;
• Functie contactpersonen;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
• Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);
• Pasfoto (alleen indien strikt nodig! Bijvoorbeeld voor personeelsdossier);
• Leeftijd;
• Bankrekeningnummer;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

 

Op grond waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

• Communicatie en informatievoorziening;
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
• De verbetering van onze diensten;
• Facturering en incasso

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij u persoonsgegevens gebruiken voor marketing doeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

 

Verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?

Visser Van de Wateringen Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Visser Van de Wateringen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Visser Van de Wateringen Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Visser Van de Wateringen Advocaten, sluit Visser Van de Wateringen Advocaten met die derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd en/of vernietigd.

 

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zijn wij met al onze medewerkers geheimhouding overeengekomen. Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@visservandewateringen.nl.

 

Welke gegevens worden geregistreerd bij een bezoek aan onze website?

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het downloaden van een brochure. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde en worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier en de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@visservandewateringen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe zit het met Google Analytics?

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie wordt, inclusief uw IP adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Wat doen wij met Cookies?

Zie ons aparte verklaring over ons Cookies beleid.

 

Hoe zit het met links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites.

 

Welke rechten hebt u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visser Van de Wateringen Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@visservandewateringen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Visser Van de Wateringen Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op via info@visservandewateringen.nl